Gorsaf Llanberis

Treuliwch y Diwrnod Cyfan Yma

Taith Ryngweithiol - Dilynwch eich taith i fyny'r mynydd ar eich ffôn neu dabled!

SUT I LAWRLWYTHO’R AP

Chwiliwch am ‘Rheilffordd yr Wyddfa’ yn yr App Store neu ar Google Play a gosodwch ar eich dyfais. Yna pwyswch ar ‘Taith Ryngweithiol’ a sganiwch y cod QR i gychwyn y daith.

Gorsaf Llanberis

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl ar Reilffordd yr Wyddfa gyda’r amrywiaeth o gyfleusterau yn fodd i chi gael diwrnod llawn hwyl. Mae’r blaen-gwrt eang, blodeuog, yn lleoliad perffaith ar gyfer cyfarfod ac ymlacio – a mwynhau gwylio a gwrando ar y peiriannau stêm ym mherfeddion Eryri.

Siop Anrhegion

Mae’r siop yn gwerthu cynnyrch Cymreig yn cynnwys cwrw a gwirodydd lleol, yn ogystal â chofroddion Rheilffordd Eryri unigryw, dillad a thlysau Celtaidd.

Lluniaeth

Mae digon o ddewis o luniaeth ar gael o Fwffe trwyddedig yr Orsaf, Grilfa’r Platfform a Chaffi’r Copa.

Theatr Ffilm

Mae’r theatr yn dangos ffilm fer sy’n adrodd hanes Rheilffordd yr Wyddfa yn ogystal â holl gartwnau gwreiddiol ‘Ivor the Engine’.

Ivor The Engine

Mae Rheilffordd yr Wyddfa wedi dechrau dangos sgriniadau unigryw o Ivor the Engine i blant. Mae’r rheilffordd wedi cael caniatâd i ddangos y penodau lliw a ffilmiwyd yn y 1970au, gan deulu’r un a’u creodd, sef Oliver Postgate.

Bu i injan stêm Lili’r Wyddfa, a adeiladwyd ar siasis y cerbydau gwreiddiol o 1896, gael gweddnewidiad arbennig hefyd fel teyrnged i Ivor. Rhoddodd Stephen, un o feibion Postgate, sêl bendith y teulu yn ystod y lansiad, a dywedodd:

“Byddai fy nhad wedi bod yn hapus iawn o weld Ivor yn ymuno yn yr hwyl gyda Rheilffordd yr Wyddfa. Roedd bob amser yn teimlo’n freintiedig bod pobl Cymru wedi cofleidio ei beiriant bychan ef a’r darlunydd Peter Firmin.”

Rhoddion a Chofroddion

Rydym ni’n cynnig profiad siopa Fictoraidd anhygoel ac yn gwerthu cofroddion Cymreig o bob math ar gyfer y teulu i gyd. Rydym ni wedi datblygu ein hystod unigryw ein hunain o roddion ar thema’r rheilffordd, ac yn ychwanegol at hyn, yn darparu hefyd ar gyfer y mwy egnïol yn eich plith. Yn wir, mae gennym ni grysau-t y Tri Chopa er mwyn dathlu’r gamp unigryw honno ynghyd â llawer iawn o gofroddion eraill sydd wedi eu hysbrydoli gan natur unigryw’r dirwedd fynyddig. Mae yna gynnyrch nad oes modd eu cael ond ar y rheilffordd ynghyd â bwyd a diod Cymreig, teganau plant, anrhegion, gemwaith a chrochenwaith o bob math. Rydych chi’n siwr o ddod o hyd i rywbeth sy’n mynd â’ch bryd ac a fydd hefyd yn atgof i’w thrysori am flynyddoedd i ddod o’ch taith ar yr unig reilffordd rac a phiniwn ym Mhrydain.

Llyfryn Cofroddion

Cyhoeddwyd Llyfryn Cofroddion Rheilffordd yr Wyddfa yn 2014. Gyda 36 o dudalennau llawn lluniau na welwyd erioed o’r blaen, mae’r ychwanegiad hanfodol hwn i’ch diwrnod gyda ni ar Reilffordd yr Wyddfa yn cyflwyno’r cefndir ac yn rhoi mewnwelediad i hanes y rheilffordd a’i lleoliad unigryw ar fynydd uchaf Cymru a Lloegr. Beth am brynu copi wrth i chi archebu tocynnau ymlaen llaw? Bydd yn barod i chi ei dderbyn pan fyddwch yn cyrraedd Llanberis.

Sut Mae Dod o Hyd i Ni

Mae’r Rheilffordd yn cychwyn o Orsaf Llanberis ar yr A4086. Amcangyfrif yr amser i’n cyrraedd o:

Lleoliad Pellter
Caernarfon 20 munudau
Cyffordd yr A55 i Fangor 25 munudau
Bangor 30 munudau
Betws-y-coed 40 munudau
Porthmadog 45 munudau
Caer 90 munudau

Taliadau Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos (a weithredi gan Parking Eye) y tu ôl i’r orsaf. Mae’r tariffau parcio fel y canlynol:

Hyd at 30 munud – AM DDIM (dim angen tocyn)
2 awr ychwanegol – £2
4 awr ychwanegol – £4
8 awr ychwanegol – £6
24 awr ychwanegol – £10

 

Mae tariffau parcio yn berthnasol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae tariffau’n yn berthnasol i unigolion Bathodynnau Glas.

Mae dau beiriant talu wedi’u lleoli yn y maes parcio sy’n derbyn arian yn unig. Gellir talu hefyd dros y ffôn. Rhaid i fodurwyr roi eu rhif cofrestriad llawn, cywir wrth ddefnyddio’r peiriant talu.

Gallwch brynu amser ychwanegol (os oes angen) yn y peiriannau talu neu dros y ffôn cyn gadael y maes parcio. Bydd methu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau’n arwain at ffein Tâl Parcio o £100 gan Parking Eye, e.e nid Rheilffordd yr Wyddfa.

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein