Telerau ac Amodau & Datganiad Mynediad

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Bydd unrhyw gyfranogiad yn y gwasanaeth hwn yn golygu derbyn y cytundeb hwn

1. Ticedi

Rhaid prynu tocyn dilys cyn mynd ar y trên.

Ni fyddwn yn cymryd cyfrifoldeb am oedi cyn cyrraedd neu beidio â phresenoldeb, a achosir gan dywydd gwael, amodau traffig neu unrhyw ffactorau eraill sy’n oedi cyn cyrraedd. Ni fyddwn o dan unrhyw rwymedigaeth i gynnig unrhyw ad-daliad os na fyddwch yn cyrraedd mewn amser ar gyfer teithio ar y tren, neu os caiff eich ymweliad ei ganslo oherwydd ffactorau y tu allan o’n rheolaeth ni.

Ni ellir ad-dalu tocynnau na ellir eu trosglwyddo.

Ni all y cwmni dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gostau a achosir os na all pobl brynu tocynnau ar ôl teithio i’r rheilffordd

Mae ticedi lawr y mynydd, gwerthwyd yn y Copa neu Clogwyn, yn cael ei werthu ar sail cyntaf i gyrraedd pan maent ar gael. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb i dychwelyd unigolion oddi ar y mynydd, er, os oes digon o le yn y cerbyndau ar gael, byddwn yn ymdrechu i gynorthwyo pryd bynnag y bo modd.

Bydd rhaid unrhyw teithwyr o dan yr oed o 16 teithio gyda oedolyn.

Mae gennym yr hawl i gau, tynnu’n ôl neu newid unrhyw gyfleusterau dros dro heb rybudd ymlaen llaw oherwydd tywydd garw,problemau technegol neu resymau gweithredol. Pe bai eich trên yn cael ei ganslo gennym ni, byddwn yn ymdrechu i gynnig amser arall. Os nad yw hyn yn bosib, gwneir ad-daliad llawn.

Beth sydd yn digwydd os mae’r tywydd yn ddrwg, alla in gael ad-daliad?

Mae’r rheillffordd yn rhedeg pan mae’r tywydd yn glawiog, cymylog ac yn y blaen. Ar adegau, mae gwynt uchel ar y mynydd yn hatal ni rhag cyrraedd y Copa. Ar adegau fel hyn, os mae’r gwynt yn cyrraedd uchder penodol mae’n bosib iddynt canslo’r daith yn gyfan gwbl neu byddwn yn cynnig taith i Rocky Valley. Os mae’r tren yn gallu rhedeg i Rocky Valley mae unrhyw un sydd gyda ticedi i’r Copa ac yn ol yn cael cynnig ad-daliad rhannol a’r cyfle i teithio 5/8fed o’r ffordd; yn o gystal ac hyn byddwn yn rhoi cyfle i chi i newid eich archebiad i ddydd arall neu ad-daliad llawn os nad yw’r opsiynau hyn yn gyfleus.

Os mai Rocky Valley yw’r cyrchfan, ni all teithwyr ymadael â’r trên. Os oes rhaid i Reilffordd ganslo trên yn gyfan gwbl, cewch gynnig i chi symud eich ticedi i ddiwrnod arall neu dderbyn ad-daliad llawn. Os byddwch yn dewis peidio â theithio oherwydd tywydd gwael, ac mae trenau yn dal i redeg gwasanaeth arferol, yna byddech chi’n fforffedu eich tocyn ac ni fyddwch yn gymwys i gael ad-daliad.

2. Atebolrwydd

Ni fydd y cwmni mewn unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled, difrod, cost na chostau nac unrhyw golled neu niwed canlyniadol neu anuniongyrchol o unrhyw fath.

3. Atebolrwydd

Ni fydd y cwmni mewn unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled, niwed na chostau o unrhyw fath.

4. Cyffredinol

Ni all y cwmni ddarparu cwn (oni bai eu bod yn gwn cymorth cofrestredig) na bagiau mawr. Mae eitemau personol megis coetsh a bagiau a adawyd yn Llanberis yn cael eu gadael ar berygl perchnogion. Mae maes parcio’r safle yn Llanberis yn cael ei weithredu gan Parking Eye . Nid yw’r cwmni’n derbyn unrhyw atebolrwydd am gerbydau na’u cynnwys, sy’n cael eu gadael yn gyfan gwbl ar risg y perchennog.

5. Codau Hyrwyddo a Chodau Talebau

Mae’r cwmni’n cadw’r hawl i ganslo neu newid codau hyrwyddo / taleb a’u telerau ac amodau ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. Ni effeithir ar eich hawliau statudol.

6. Ffotograffiaeth

O amser i amser mae’r cwmni neu bartïon awdurdodedig eraill yn cynnal ffotograffiaeth a / neu recordio fideo o fewn y safle, a all gynnwys ymwelwyr. Ystyrir bod mynediad i’r safle yn derbyn y rheoliadau hyn ac felly rydych chi’n cytuno y gall Rheilffordd yr Wyddfa neu unrhyw barti awdurdodedig ddefnyddio’r delweddau hyn byth mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo, hysbysebu neu gyhoeddusrwydd mewn unrhyw fformat o gwbl. Rydych yn cytuno ymhellach mai hawlfraint yn y deunyddiau hyn yw Rheilffordd yr Wyddfa neu’r parti awdurdodedig o’r fath.

7. Digwyddiadau’r Elusen

Nid oes rhwymedigaeth ar y cwmni i gario eitemau mawr sydd wedi’u cario I fyny i’r Copa, yn ôl i lawr ar y tren. Os gwneir cais yn flaenorol, efallai y byddwn yn gallu cynorthwy. Nid oes unrhyw gymorth wedi’i warantu. Gweler y Canllawiau ar gyfer digwyddiadau Cystadleuol a Hamdden a drefnir ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Datganiad Mynediad

Datganiad Mynediad

Yn Rheilffordd yr Wyddfa, rydym yn ymrwymedig i roi’r cyfle i bawb fwynhau’r rheilffordd yn yr un modd. Bwriad yr wybodaeth hon yw eich cynghori ynghylch y cyfleusterau y gallwn eu darparu i helpu teithwyr ag anableddau i fwynhau Rheilffordd yr Wyddfa a phopeth sydd ganddi i’w gynnig.

Gwybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch teithio ar Reilffordd yr Wyddfa, ffoniwch neu e-bostiwch y rheilffordd i gael gwybodaeth. Bydd ein staff yn hapus i’ch cynghori ynghylch y cyfleusterau sydd ar gael a hygyrchedd ar y safle.

Rheilffordd yr Wyddfa, Llanberis, Gwynedd LL55 4TY
Ffôn: 01286 870 223
E-bost: info@snowdonrailway.co.uk
Gwefan: www.snowdonrailway.co.uk

Prisiau Pobl Anabl
Mae tocynnau ar gael am bris gostyngedig i gwsmeriaid anabl.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Gall Traveline Cymru roi gwybodaeth gywir a chyfredol am drafnidiaeth gyhoeddus i chi. Gallwch gysylltu â’r llinell wybodaeth ar 0871 200 22 33 neu fynd i www.traveline.org.uk i gael cyngor ynglŷn â theithio ar fysiau a threnau yng Nghymru.

Trenau

Gellir cael mynediad i Blatfform Llanberis drwy ddefnyddio 2 ris neu lethr – bydd ein staff yn hapus o roi cymorth os bydd angen.

Mae gan ein holl gerbydau modern fynediad â ramp ar gyfer cadeiriau olwyn. Fe’ch cynghorir i archebu ymlaen llaw ar 01286 870 223 er mwyn gwarantu lle i gadair olwyn. Bydd ein staff yn hapus o roi unrhyw gymorth sydd ei angen i chi.

Mae cadeiriau olwyn sy’n cael eu gwthio â llaw ar gael i gwsmeriaid â symudedd cyfyngedig eu defnyddio yng Ngorsafoedd Llanberis a’r Copa.

Nid oes digon o le yn y cerbydau i gario coetsis, pramiau, cadeiriau ceir i blant, fframiau cerdded, sgwteri symudedd na chadeiriau olwyn wedi’u plygu. Gellir gadael yr eitemau hyn, ar risg y perchennog, ar y platfform yn Llanberis. Gofynnwch i aelod staff am gymorth.

Gall y trenau derfynu yn Arhosfa’r Creigiau neu yng Ngorsaf y Clogwyn (tri chwarter y ffordd i fyny i’r Copa). Nid oes toiledau yn y mannau hyn. Ni all teithwyr adael y trên yn Arhosfa’r Creigiau. Mae teithwyr sy’n defnyddio cadeiriau olwyn yn gallu gadael y trên yng Ngorsaf y Clogwyn a mynd ar y platfform. Mae’r dirwedd oddi ar y platfform yng Nghlogwyn yn fynyddig ac efallai nad yw’n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Parcio Ceir

Mae yna dri man parcio dynodedig i bobl anabl ar flaen-gwrt y rheilffordd. Pan fo’r mannau yma yn llawn, gellir defnyddio’r maes parcio Talu ac Arddangos oddi ar Res Fictoria, y tu ôl i’r orsaf. Mae angen tocyn talu ac arddangos yn y maes parcio hwn oherwydd ei fod yn cael ei fonitro gan gamera. Mae yna fan gollwng ger blaen-gwrt yr Orsaf; fodd bynnag ni chaniateir i geir barcio yn y fan hon.

Cŵn

Gall cŵn cymorth cofrestredig deithio ar y trenau a chael mynediad i’r cyfleusterau arlwyo a manwerthu, yn ogystal ag i’r Theatr Sain Weledol.

Swyddfa Docynnau

Gellir cael mynediad i’r swyddfa docynnau drwy ddefnyddio un gris neu lethr.

Ardaloedd Arlwyo a Manwerthu

Gellir cael mynediad i’r siop drwy ddefnyddio 2 ris neu lethr ac mae’r caffi ar dir gwastad.

Toiledau yng Ngorsaf Llanberis

Mae toiled hygyrch ar gael yng Ngorsaf Llanberis, ac mae angen allwedd Radar i gael mynediad. Gellir cael allwedd Radar ar y safle o’r swyddfa Rheoli Traffig neu’r Swyddfa Docynnau. Bydd unrhyw aelod staff yn hapus i roi cymorth pan fo angen.

Eistedd yn y Blaen-gwrt

Mae meinciau dan do ger y swyddfa docynnau a’r platfform. Mae meinciau picnic ar flaen-gwrt yr orsaf. Mae seddi a byrddau ychwanegol ar flaen-gwrt yr orsaf yn ystod misoedd yr haf.

Theatr Sain Weledol

Gallwch fwynhau taith rithwir ledrithiol 13 munud “I Gopa’r Wyddfa” yn y theatr sain weledol newydd yng Ngorsaf Llanberis. Mae yna fynediad gwastad i’r adeilad hwn. Gallwch ail-fyw hanes rhyfeddol y mynydd a’i reilffordd unigryw.

Hafod Eryri – Canolfan Ymwelwyr Copa’r Wyddfa

Ar gyfer teithwyr sydd â symudedd cyfyngedig, gellir cael mynediad i Hafod Eryri mewn lifft cadair olwyn ym mynedfa’r teithwyr trenau i’r adeilad. Yna, mae’r siop a’r caffi yn hollol hygyrch. Mae yna ffenestri sibrwd yn yr adeilad sy’n rhoi gwybodaeth sain i gwsmeriaid am yr ardal o amgylch y mynydd.

Toiledau yn Hafod Eryri

Mae toiled â mynediad i’r anabl i’w gael yng nghefn Hafod Eryri.

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein