Cwestiynau Cyffredin

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cwestiynau Cyffredin

Gellir prynu tocynnau sengl yn y swyddfa docynnau yn Llanberis neu ymlaen llaw dros y ffôn gyda cherdyn credyd/debyd (ffi archebu o £3.50 yn daladwy).

Nid yw tocynnau sengl i lawr ar gael ond drwy aros a disgwyl, ac ar sail y cyntaf i’r felin yn yr orsaf derfynol ar y dydd (y Copa neu’r Clogwyn). Dylai cerddwyr fod yn ymwybodol na warantir y bydd seddi ar gael ar drenau ar unrhyw adeg benodol. Felly, os byddwch yn cerdded i fyny, dylech gofio y bydd yn rhaid i chi efallai gerdded i lawr hefyd. 

Oherwydd na ellir rhagdybio’r tywydd ar y mynydd, ni allwn warantu y bydd trenau yn cyrraedd y copa cyn iddynt adael Gorsaf Llanberis. Nid yw tocynnau dwy ffordd yn ddilys nes eu bod yn cael eu clipio gan y gard pan fyddwch yn mynd ar y trên yn Llanberis. 

Mae tocynnau sydd wedi’u harchebu ymlaen llaw ar gael i’w casglu o’n Swyddfa Docynnau yn Llanberis hyd at 40 munud cyn gadael. Nid ydym yn anfon tocynnau sydd wedi eu harchebu ymlaen llaw yn y post. Beth am gyrraedd ychydig yn gynharach a mwynhau ein profiad siopa Fictoraidd neu dreulio ychydig o amser yn ein Theatr Ffilm cyn i chi gamu ar y trên? 

Mae’r holl docynnau sydd ar ôl ar y dydd yn cael eu gwerthu yn ddyddiol o 08:30 yn ein swyddfa docynnau yn Llanberis ar sail y cyntaf i’r felin. Ni allwch archebu dros y ffôn neu ar y we ar y diwrnod yr ydych yn teithio. Yn ystod cyfnodau gwyliau brig, yn enwedig pan fo’r tywydd yn braf, efallai y bydd pob sedd ar bob trên wedi’u gwerthu. Argymhellir archebu ymlaen llaw. 

Mae’r trên gyntaf wedi ei hamserlennu i adael Llanberis am 09.00am a bydd trenau dilynol yn gadael yn rheolaidd yn ddibynnol ar alw gan gwsmeriaid. Fe’ch cynghorir i’n ffonio ni cyn i chi adael er mwyn osgoi cael eich siomi. 

Mae’r tocyn dwy ffordd yn caniatáu aros am tua 30 munud ar y copa cyn dychwelyd ar yr un trên (Dyma’r unig ffordd resymegol y gallwn warantu eich cludo’n ôl i lawr y mynydd oherwydd efallai ni fydd lle na threnau ar gael yn ddiweddarach yn ystod y dydd, ac oherwydd y gall y tywydd newid yn gyflym iawn, efallai bydd y gwasanaethau trenau yn cael eu stopio ar fyr rybudd).

Os bydd Rheilffordd yr Wyddfa yn canslo trên, byddwch yn cael ad-daliad llawn. Os byddwch yn dewis peidio â theithio oherwydd tywydd drwg, yna byddwch yn ildio eich tocyn.

Mae yna faes parcio talu ac arddangos y tu ôl i’r rheilffordd. 

LL55 4TT … Mae hwn yn god post cyffredinol ar gyfer yr ardal gyfagos a bydd yn eich arwain o fewn hanner milltir i’r orsaf drenau. Pan fyddwch yn cyrraedd Llanberis, chwiliwch am ein harwyddion niferus a’u dilyn, neu ddefnyddio LL55 4TT ar gyfer ein maes parcio.

Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn gweithredu polisi mynediad i’r anabl, ac mae ein trenau yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn. Ffoniwch am unrhyw gymorth fydd ei angen arnoch.

Dim ond cŵn cymorth cofrestredig a ganiateir ar y trenau.

Am resymau hylendid bwyd, dim ond cŵn cymorth cofrestredig all gael mynediad i’r adeilad, mae cylchoedd tennyn ar gael ar y waliau allanol yng nghefn yr adeilad.

Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn Llanberis ar yr A4086. Yr orsaf drenau prif linell yw Bangor sydd tua 8 milltir o Lanberis. Mae yna fysus o nifer o gyrchfannau lleol. I gael gwybodaeth am fysiau a threnau lleol, naill ai ffoniwch 0871 200 22 33 neu ewch i wefan traveline.

Yn ddibynnol ar y tywydd, fel arfer bydd y trenau yn mynd i’r copa o ddechrau mis Mai. Rhwng canol Mawrth a Mai, bydd y trenau fel arfer yn mynd i orsaf y Clogwyn, sydd 3/4 y ffordd i fyny’r Wyddfa. Ffoniwch i gadarnhau, oherwydd mae’r dyddiad hwn yn ddibynnol ar amodau tywydd y gwanwyn ar y mynydd. 

Derbynnir pob prif gerdyn credyd a debyd, ac eithrio American Express, yn Llanberis ac ar y copa (yn ddibynnol ar gysylltiad). 

Mae pob trên yn gadael yn brydlon ac ni ellir eu dal yn ôl ar gyfer teithwyr hwyr. Os na fyddwn yn cael ein hysbysu a’ch bod yn dal i ddymuno teithio, bydd yn rhaid i chi brynu tocyn arall os bydd llefydd ar gael.

Mae yna gyfradd ostyngol i grwpiau o dros 25 o deithwyr sy’n talu am docyn. Gweler ein tudalennau grwpiau ac ysgolion.

Oherwydd prinder lle, mae’n ddrwg gan Reilffordd yr Wyddfa nad yw’n ymarferol cario eitemau mawr, heglog. Gellir gadael coetsis, ar risg y perchnogion eu hunain, yng ngorsaf Llanberis gyda staff y platfform, i’w casglu ar ôl dychwelyd. 

Mae gwasanaeth bws Sherpa ar gael drwy gydol y tymor, ac mae’n mynd ar gylchdaith o gwmpas ardal Eryri www.traveline.co.uk 

Gellir prynu mapiau yng ngorsaf Llanberis ac yn Hafod Eryri. Hefyd, mae gwybodaeth am lwybrau ar gael ar www.hightreck.co.uk ynghyd ag ar wefannau eraill.

Yr amser cyfartalog fyddai tua awr. Mae’n filltir o ran pellter ac yn ddringfa o 1,000 o droedfeddi.

Mae yna gaffi bychan annibynnol hanner ffordd i fyny llwybr Llanberis. 

Mae yna doiledau yng Ngorsaf Llanberis a Hafod Eryri. Cofiwch nad oes unrhyw doiledau na chyfleusterau eraill yng Ngorsaf y Clogwyn nac yn unman arall ar y mynydd.

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein